Sellel veebilehel kasutatakse küpsiseid. Jätkates veebilehe sirvimist või vajutades „Sain aru“ nuppu, nõustute küpsiste kasutamisega. Rohkem infot.

KLIENDI KAEBUSTE MENETLEMISE KORD

Käesoleva Kliendi kaebuste menetlemise korra eesmärgiks on informeerida kliente millises vormis ning milliseid suhtluskanaleid kasutades tuleb kaebus esitada. Samuti millised andmed tuleb kaebusesse lisada, milline on kaebusele vastamise tähtaeg ning millises vormis ja millise suhtluskanali kaudu vastus antakse.

1          Kaebuse esitamine

1.1         Kliendil on õigus esitada Kaebusi temale sobivas vormis (nt suuline, kirjalik, sh elektrooniline või taasesitamist võimaldav)

1.2         Kliendi esitatud kaebus peab sisaldama vähemalt alljärgnevat informatsiooni:

1.2.1        Kaebuse esitamise kuupäev;

1.2.2        Kaebuse esitaja ees- ja perekonnanimi, isikukood ja kontaktandmed (vähemalt üks järgnevast: telefoninumber, e-maili aadress, postiaadress);

1.2.3        Kaebuse aluseks olevad faktilised asjaolud;

1.2.4        Kaebuse põhjendused;

1.2.5        BB Finance OÜle esitatav nõue või taotlus;

1.2.6        Dokumendid millele Kaebuse esitaja tugineb, juhul kui Kaebuse esitaja tugineb dokumentidele mis ei ole BB Finance OÜle vabalt kättesaadavad;

1.2.7        Kaebuse esitaja omakäeline või digitaalne allkiri.

1.3         Kui Kaebus ei vasta nõuetele või Kaebuses on viidatud dokumendile, mida ei ole lisatud ning mis ei ole BB Finance OÜle vabalt kättesaadav, teeb töötaja Kliendile ettepaneku Kaebuse täiendamiseks või puuduoleva dokumendi esitamiseks vähemalt seitsme päeva jooksul. 

2          Kaebuse menetlemine

2.1         Kliendi Kaebus vaadatakse läbi ja teavitatakse kaebuse esitajat Kaebuse menetlusse võtmisest;

2.2         BB Finance OÜ selgitab menetlusse võetud Kaebuses esitatud asjaolud välja sellise põhjalikkusega, mis võimaldab jõuda Kaebuse õige lahendamiseni ning vajadusel teeb ettepaneku Kaebuse lahendamiseks vajalike andmete ja dokumentide esitamiseks ning annab selleks tähtaja, mis ei või olla pikem kui seitse päeva.

3          Kaebusele vastamine

3.1         BB Finance OÜ lahendab kaebuse 15 päeva jooksul arvates vastuvõtmisest kirjalikku taasesitamist võimaldavas vormis või kui nimetatud tähtaja järgimine ei ole võimalik, teavitab Kaebuse esitajat kirjalikku taasesitamist võimaldavas vormis menetlemise tähtaja pikenemisest, selle põhjustest ning täiendavast vastamise tähtajast;

3.2         Võimalusel lahendab töötaja suulise Kaebuse koheselt ja kui see ei ole võimalik   põhjusel, et Kaebus vajab põhjalikumat analüüsi ja/või kontrolli, teeb töötaja Kaebuse esitajale ettepaneku esitada Kaebus kirjalikus või kirjalikku taasesitamist võimaldavas vormis;

3.3         Kui Kaebus kuulub osaliselt või tervikuna rahuldamisele, taastab BB Finance OÜ viivituseta kaebaja rikutud õigused ja/või pakub kaebajale välja muu lahenduse;

3.4         Kui Kaebus kuulub osaliselt või tervikuna rahuldamata jätmisele põhjendab BB Finance OÜ kliendile saadetud vastuses oma otsuseid.

4          Teave kohtueelse menetleja, kohtualluvuse ja järelvalveasutuse kohta

4.1         Kui Kaebuse menetlemise lõpptulemusena jäävad Klient ja BB Finance OÜ eriarvamusele või Kliendiga ei jõuta kompromissini on Kliendil õigus pöörduda sõltumatu hinnangu saamiseks ja vaidluse lahendamiseks mh järgmiste institutsioonide, kohtueelsete menetlejate ning kohtute poole:

 • Andmekaitse inspektsioon
  Väike-Ameerika 19, Tallinn 10129
  Telefon: 627 4135
  Koduleht: www.aki.ee
  E-post: info@aki.ee
 • Kohus, vastavalt kohtualluvusele
  Lisainfo: www.kohus.ee   

BB Finance OÜ Tel. +372 56 999 215 Pronksi 19 Tallinn 10124 Reg. nr 11928596
BB Finance OÜ poolt väljastatav väikelaen on finantskohustus. Soovitame enne laenu taotlemist läbi mõelda enda rahalised võimalused ning periood, millal on võimalik laen tagastada. BB Finance väikelaen sobib kiirete ning lühiajaliste kulutuste finantseerimiseks. Iga laenu väljastamine on tasuline ning laenu tagastamata jätmisel antakse nõue täitmiseks inkassofirmale,
millega kaasnevad lisakulutused laenu tagasi nõudmise eest. Edaspidised laenu nõudekulud laenu tagastamise eest tasub laenuvõtja. Laenu tasumata jätmisel võib olla edaspidine laenutaotlemine raskendatud nii BB Finance OÜ-st kui ka teistest finantsasutustest! Enne otsustamist tutvu ka finantsinspektsiooni tarbijaveebiga www.minuraha.ee,
100 euro laenamisel 1 kuuks fikseeritud intressiga 45,5% aastas on krediidi kulukuse määr 56,3% aastas, tagasimaksete summa 103,74 eurot ning makstav kogusumma 103,74 eurot. Tegemist on finantsteenusega. Tutvu tingimustega ja pea nõu spetsialistidega.
Kohtuväliste kaebuste ja vaidluste puhul on tarbijal võimalus pöörduda Tarbijakaitseameti poole (postiaadress Pronksi 12, 10117 Tallinn, telefon 6201 700, nõuandetelefon 1330, faks 6201 701, e-post info@tarbijakaitseamet.ee, koduleht www.tarbijakaitseamet.ee).